Video návod Jak barterovat?

Reference uživatelů:

reference

“RHK PK podporuje projekt ebarter.cz”
více

Reference uživatelů:

reference

“Televize za stavbu pergoly. Rozjíždí se server na výměnu zboží za služby”
více

homepage > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky č. j. ebarter.cz/1

1. Vymezení pojmů

Pro účel těchto obchodních podmínek mají následující pojmy níže uvedený význam:

1.1. Obchodními podmínkami se rozumí tyto obchodní podmínky, (dále jen „OP“),

1.2. Poskytovatelem se rozumí obchodní společnost HYTOS group, s. r. o., K Lukám 235, 330 01 Kyšice, IČ: 29080037, DIČ: CZ29080037, Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 23617, (dále jen „Poskytovatel“),

1.3. Bártrujícím se rozumí každý subjekt a zadavatel barteru, který si zadá prostřednictvím Portálu ebarter.cz barter, a také osoba, která uzavřela s Poskytovatelem Smlouvu, (dále jen „Barterující“),

1.4. Smlouvou se rozumí smlouva o úplatném i neúplatné poskytnutí služeb Portálu mezi Poskytovatelem a Barterujícím, (dále jen „Smlouva“),

1.5.  Portálem se rozumí internetový portál www.ebarter.cz - webové stránky provozované Poskytovatelem, (dále jen „Portál“),

1.6. Cenou se rozumí úplata za poskytnutí služeb Portálu, výše ceny je uvedena ve Smlouvě a nebo v ceníku při Nové registraci v kroku 2 Výběr služby a heslo. Ceny jsou uváděny bez zákonného DPH 21%, (dále jen „Cena“).

2. Obecné

Služba ebarter.cz  slouží ke zprostředkování barterových obchodů pro registrované Barterující.  Barterem se rozumí odeslaný požadavek vyplněný na portálu od Barterujícího s cílem najít vhodného partnera pro uzavření barterových obchodů. Portál kontroluje a rozesílá odpovídající bartery na vybrané registrované barterující a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce.

3. Práva a povinnosti Barterujícího

3.1.  Registrací na Portál musí řádně a pravdivě vyplnit povinné údaje.

3.2.  Nesmí se registrovat na Portál za účelem monitoringu počtu barterů a předávat tyto bartery třetím stranám.

3.3.  Uzavřením Smlouvy se Barterující zavazuje uhradit Cenu ve lhůtě splatnosti uvedené ve Smlouvě nebo ve faktuře.

3.4.  Souhlasí se shromažďováním poskytnutých osobních a údajů a s využitím údajů pro marketingové akce Poskytovatele v rámci nabídky služeb, zejména e-mail marketingu.

3.5.  Nesmí vkládat do Vložit nový barter zpětné odkazy, názvy společností, webové stránky a údaje o třetích osobách.

4. Práva a povinnosti Poskytovatele

4.1.  Kontaktovat barterujícího ve věci doplnění nebo prověření barteru.

4.2.  Jakýkoli barter zrušit nebo nerozeslat bez udání důvodů.

4.3.  Je oprávněn a zároveň povinen jednostranně změnit výši Ceny pouze v důsledku změny výše zákonné sazby DPH.

4.4.  V případě, že  Barterující neuhradil Cenu za Služby, zadával bartery v rozporu s dobrými mravy, porušoval zájmy třetích osob (spamuje apod.), šířil a uváděl bartery na jiných portálech nebo jakýkoli obsah z Portálu bez souhlasu Poskytovatele, má Poskytovatel právo na pozastavení nebo vypovězení Smlouvy bez jakékoliv náhrady škody a bez nároku na vrácení Ceny nebo její části.

4.5.  Zavazuje se barter rozeslat do dvou pracovních dnů.

4.6.  Nerozeslat bartery, které nesplňují minimální hranici =2.000,-Kč obratu barterového obchodu.

4.7.  Na úpravu popisu Barterujícího na Portálu.

 

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Barterující bere na vědomí a uděluje Poskytovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů souhlas se zpracováním na tomto Portálu poskytnutých osobních údajů Barterujícího na uvedené účely, a to na dobu až do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas lze odvolat bez uvedení důvodu. Barterující potvrzuje registrací správnost poskytnutých údajů. Každý účastník vyplněním online formuláře Portálu souhlasí s tím, že bude zařazen do databáze Poskytovatele na dobu neurčitou a souhlasí se zveřejněním poskytnutých údajů ve službách Portálu. Veškeré poskytnuté osobní údaje mohou být použité na marketingové aktivity Poskytovatele, popř. dalších subjektů prostředky elektronické komunikace a jinými možnými komunikačními způsoby na kontakty barterujícího. Barterující bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů zejména třetím stranám za účelem navázání spolupráce barterových obchodů.

5.2. Jako na většině internetových stránek Vaše IP adresa a výchozí webová stránka budou zaregistrovány při každé návštěvě Portálu, poslouží ke statistickým účelům Poskytovatele.

6. Závěrečná ustanovení

6.1.  Poskytovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení Portálu.

6.2.  Těmito OP se řídí právní vztahy mezi Poskytovatelem a Barterujícím založené Smlouvou. Otázky neupravené těmito OP a Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky.

6.3.  Případná odchylná ujednání obsažená ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto OP.

6.4.  Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, hradí se Cena bezhotovostním způsobem jednorázově.

6.5.  Smlouva je uzavřená okamžikem odeslání barteru pomocí webového formuláře na Portálu.

6.6.  Zneužití a používání Portálu v rozporu s Všeobecnými obchodními podmínkami Barterující zmocňuje Poskytovatele sdílet osobní údaje takového Barterujícího s právníky a kompetentními orgány.

6.7.  V případě jakýchkoli návrhů či výhrad týkající OP, se prosím obraťte na následující adresu: info@ebarter.cz.

6.8.  OP nabývají účinnosti dnem 21. 2. 2010. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu OP. Změnu a její účinnost Poskytovatel zveřejní vhodným způsobem na Portálu.

Jediné místo pro směnný obchod na českém internetu

Najdete nás také na:

Obchodní podmínky

Všechna práva vyhrazena © 2018

Je na této stránce chyba?